קטגוריה: כתבנו לענייני ערבים

בביאור הנהגת החמאס ובעניין עשיית בשלום עמם – מאת: כתבנו לענייני ערבים וחילונים

משא ומתן בהשקפת ארגן החמאס לאחר הבנת דרכו. וחקירה האם אפשר לעשות עמם שלום ודעת הרבי שליט"א בזה העניין. מאת: כתבנו לענייני ערבים ואסלאם וכתבנו לענייני חילונים.

והנה יש לעיין מי זה חבר אנשי החמאס. ובידוע שהלכה היא אצל המחקרים שהחמאס הם בנים לארגון האנטי נציונליסטי ומדיני הנקרא בשם האחים המוסלמים. הם גם נגד הגדר של מדינות ורוצין להשליט ההלכה שלהן הקרויה שריעה בכל העולם כולו. תחת מדינת אסלאם אחת.

וכן הם לא מאמינים בשלום בינם להכופרין לשיטתם, שהרי אסור לאדם לעשות שלום עם שנואיו של אללה. ובתחילה הם שיתפו פעולתם עם הנציונליסטים של מצרים כנגד ממלכת אנגליה מפני שראו בהם כופרים נוצרים שאסור להם להיות שליטים על ההאנשים הקרויים מוסלמים וכן שתרבותם סקולרית ולכן מצוה להכחידם.

והנה בזמן עבר במצרים, הקרויים נציונליסטים, הם אלו המאמינים שכל לאום צריך לשלוט על עצמו (ואין כאן המקום לפרש מה נחשב לאום), היו סקולרים\חופשיים ושונאי דת, והיו מתנגדים להתיר לארגוני הדת של האסלאם להביע את קולם, הוא הקול קול ישמעאל בהמדינה המצרית. לפיכך רדפום ויכתום וישמידום. מכיוון שכך היה, היו מדוכאים ולא הצליחו להרים ראש. אולם מאימת שהחלו לנשב בחולות מדבר מצרים רוחות הדמוקרטייע החלו ארגוני הדת להרים ראשם ופתח לאחר זמןו ענף שלהם בישראל הקרוי חמאס. ולכן אל יתפלא האדם מדוע ממשלת הצדיק אל-פתח א-סיסי רודפת אותם ומסייעים את ישראל.

וזה ביאור משנת החמאס שאינו מגדיר עצמו כנציונליסטי, שלשיטתו היא שיטת האחים המוסלמים, אין לאומים ויש רק דת. וכל העולם כולו צריך להיות מדינה אחת של האסלאם עם חוקי תורת מוחמד ושריעה. ככתוב: "ומלכותו בכל משלה".

והנה בישראל החמאס נלחם מזה עשרות בשנים ומשתמש בסיסמאות נציונליסטיות, וצריך ביאור? ואנשי החמאס מבארים שאין הם באמת נציונליסטים שזה הרי כפירה, אלא שהם מגיני האסלאם במקום הקרוי היום פלסטין ובלשון עבר דרום אל-שאם. ולכן הם משתמשים בסיסמאות כעין נציונליסטיות וזה לא באמת כך, אלא סיסמאות של המקום הנקרא פלסטין. ואם כן מה מיוחד בישראל היא פלסטין לשיטתם?! והם עונים שסמקום הנקרא ישראל יש חזית או פרונטיר בלע"ז כנגד כופרים. וכן שישראל היא מקום הקדש (חרם) וקדשה לתמיד ולא רק לשעתה ולעתיד לבוא, והיא אדמת וואקף כבית כנסת. ואיך ייתכן לוותר ליהודים ציונים כופרים ולא מוסלמין כלל לשלוט בזה הקרקע הקדושה, וזהו חטא על פשע?! על כן מצוה לעשות מלחמה עד הימגר האויב הציוני!

שמעו דבריהן הרבה מן המחקרים ונמנו וגמרו הרבה חוקרים מתוכן שאי אפשר לעשות עמהם שלום. ודעת הרבי שליט"א שאפשר לעשות שלום שהרי התרבויות משתנות כמו שהטבעים משתנים.. ובזאת שהם מצהירים שאינם מסוגלים או מותרים לעשות שלום לפי האסלאם, זה כיוון שאין הם מפחדים מספיק. אולם בשעת פיקוח נפש או סבל גדול ימצאו תורה שבעל פה או סורה האומרת שמוחמד "נביאם" מרשה להציונים שלוט בזה אדמות הוואקף או אינו מצווה להלחם במסירות נפש גדולה, במקום צורך גדול.