תגית: הרבי ר' קלמן

כיצד הרבי הקדוש והאהוב הציל פרנסתו של אחד מחברי הקהילה הקדושה בנימאנדעסלאנד

מעשה חשוב מהרבי ר' קלמן בן רבינו גרונם הלוי בעניין מנהג נימאנדעסלאנד לגבי שתית משקה בפרהסיא, ואפשר ללמוד מהמעשה לימוד חשוב באמונה ולהתחזק במידת הביטחון ואת עניין החשיבות של רבי חכם המעורב בין הבריות.

כיום כולנו יודעים ואין מי שלא מכיר את בית המרזח המפורסם בו רבני נימאנדעסלאנד אוהבים ללמוד ולשקוד על התורה הקדושה וקצת לשוח בדברי חולין. לא הרבה יודעים שבזכות ר' קלמן הלוי נימאנדעסלאנד בית המרזח קיים. ובזכות כך הרבה יהודים משמחים את גופם ונשמתם לאחר יום העבודה או הגעשעפט (מסחר) המפרך או סתם להימלט מנשיהם בבית.

מעשה בלייב אאוס אוללעם שהיה נצר למשפחה מפורסמת ביותר בהכנת 'המשקה' לרבי. הם היו מכינים את המשקה שאהב לשתות אשר נודע בשם "פון-איינץ-טרינק" (והוא מין משקה מיוחד של אצילים באשכנז-לאנד).

יום אחד כטוב ליבו ב'משקה', הכריז ר' לייב אולמער כידער  אינטלקטואלים (היינו אלו דמתקרי אנשים 'חושבים') אינם שותים מספיק וצריך להקים בית מרזח מיוחד לאינטלקטואלים – ועם סדר צורת החדרים והחפצים עם הרבה ספרים, תמונות של ספרים, דפים על הקירות, שטיח בצורה של ספרים ודפים, ומדפים מספרי אינצקלופדיע וכו' וכו'. יהיו בו ספרים ו'בוכס' (ספרי חול), נגנים, קונצלרים (אמנים) וכל מילי דהקולטורא הגבוהה. וכן מדברים מומחים (דמגוגים ופופוליסטים) שיגידו מילים על עניני דיומא וחכמה על פי המאדע דהכא, והשתיה תהיה כדת ואין אונס ומפתה.

ויפתח ר' לייב את בית המרזח ויכרז בקול גדול ובהשלכת עלי הנייר ברחובות העיר נימאנדעסלאנד על הנחה מיוחדת לאינטלקטואלים. ויגיעו אינטלקטואלים (לא ידוע אם אתי נמי אינטלקטואליות, ואם לאו אתי האם זה משום שטפשות הן וכבהמות נדמו או כיוון שחכמות הן ויודעות שהגבר הוי עריץ מושחת הוא ולכן לא יזכו להנחה המפורסמת..) רבים ויצבאו על בית המרזח כמו 'הבטלנים-בני-הקיבוץ' הצובאים על בית התבשיל של בית המדרש בהקהילה של העיר רייפלאנד אשר באונץ.

ובראותו שכל האינטלקטואלים הגיעו וימלאו את בית המרזח שלו עד שלא נותר בו ספר שאין עליו יושב, ויחשוש ר' לייב שמא יפסיד כל הונו. רץ מיד לרבי ר' קלמן בן רבינו גרונם הלוי, רבה הידוע והאהוב של נימאנדעסלאנד וישיח לו את סיפור הדברים הנ"ל. וישמע הרבי, ויחייך. ויצווהו הרבי שבל יהיה מחוסר אמונה ושיבטח בהשי"ת וברבי עבדו ובעצמו כיוון שיש לו שכל לשאול את הרבי החכם ולא רבי אחר.

ר' לייב אוללמער חזר חזרה ברגש מרומם, שמח וטוב לבב. וישתו האינטלקטואלים בלי חשבון. ויעמיד משמר מאנשי האציל פון-איינץ (ואין כאן המקום להאריך על החיבור והידידות דיש בין משפחת הפון-איינץ חסידי אומות העולם ומשפחת הרבי דנימאנדעסלאנד) ויגבה מהם המחיר הרגיל ולא עשה להם ההנחה המיוחדת שרצו. ויאמרו לו שיתבעוהו לדין תורה אצל הרבי בנימאנדעסלאנד. אמר להם,שיכולים כיוון שכבר נתייעץ עם הרבי.

ויבואו אל הרבי, אמר להם הרבי: שאינטלקטואלישער החושב שיעשו לו הנחה אינו בתורת אינטלקטואל והוא תמים. וכך בזכות תבונת ה' ששרתה על הרבי, ר' לייב אוללמער שמר על פרנסתו.

ביאור בעניין "וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זה"

"רב לכם בני לוי" (ט"ז ז') רש"י פירש: "וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה?! עינו הטעתו ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו שמואל ששקול כנגד משה ואהרן אמר בשבילו אני נמלט וכ"ד משמרות עומדות לבני בניו כולם מתנבאים ברוח הקודש שנא' (ד"ה א כח) כל אלה בנים להימן אמר אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אדום לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה ששמע מפי משה שכולם אובדים ואחד נמלט אשר יבחר ה' הוא הקדוש טעה ותלה בעצמו ולא ראה יפה לפי שבניו עשו תשובה ומשה היה רואה.

498px-dore_death_of_korah_dathan_and_abiram

והקשה הרבי ר' קלמן בן ר' גרונם הלוי אאוס נימאנדעסלאנד זי"ע, מה העניין באם יהיו לו צאצאים גדולים  דהוא צודק. אולי הם צדיקים והוא רשע?

ואפשר לומר דקרח ראה דתצא ממנו שלשלת כבריסק ושם נוהגין, כמו דמפורסם, למימר הכל בשם האבא. וא"כ, לכאורה, כמו שהם צדיקים גם הוא צדיק שהרי הכל משמו לכן הוא טעה לחשוב דהוא צודק ומשה טועה.

ולפי זה זה אתי שפיר מדוע יעקב אבינו עליו השלום ביקש שלא יוזכר שמו. ולא מחמת שלא יוזכר שמו בתור סביו דקרח, אלא דלא יגידו ויעשו דברים בשמו.

וככתוב ברש"י ט"ז א': "בן יצהר בן קהת בן לוי ולא הזכיר בן יעקב שבקש רחמים על עצמו שלא יזכר שמו על מחלוקתם שנאמר: בראשית מט ובקהלם אל תחד כבודי והיכן נזכר שמו על קרח בהתיחסם על הדוכן בדברי הימים שנאמר: בן אביאסף בן קרח בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל".