תגית: חמאס

בביאור הנהגת החמאס ובעניין עשיית בשלום עמם – מאת: כתבנו לענייני ערבים וחילונים

משא ומתן בהשקפת ארגן החמאס לאחר הבנת דרכו. וחקירה האם אפשר לעשות עמם שלום ודעת הרבי שליט"א בזה העניין. מאת: כתבנו לענייני ערבים ואסלאם וכתבנו לענייני חילונים.

והנה יש לעיין מי זה חבר אנשי החמאס. ובידוע שהלכה היא אצל המחקרים שהחמאס הם בנים לארגון האנטי נציונליסטי ומדיני הנקרא בשם האחים המוסלמים. הם גם נגד הגדר של מדינות ורוצין להשליט ההלכה שלהן הקרויה שריעה בכל העולם כולו. תחת מדינת אסלאם אחת.

וכן הם לא מאמינים בשלום בינם להכופרין לשיטתם, שהרי אסור לאדם לעשות שלום עם שנואיו של אללה. ובתחילה הם שיתפו פעולתם עם הנציונליסטים של מצרים כנגד ממלכת אנגליה מפני שראו בהם כופרים נוצרים שאסור להם להיות שליטים על ההאנשים הקרויים מוסלמים וכן שתרבותם סקולרית ולכן מצוה להכחידם.

והנה בזמן עבר במצרים, הקרויים נציונליסטים, הם אלו המאמינים שכל לאום צריך לשלוט על עצמו (ואין כאן המקום לפרש מה נחשב לאום), היו סקולרים\חופשיים ושונאי דת, והיו מתנגדים להתיר לארגוני הדת של האסלאם להביע את קולם, הוא הקול קול ישמעאל בהמדינה המצרית. לפיכך רדפום ויכתום וישמידום. מכיוון שכך היה, היו מדוכאים ולא הצליחו להרים ראש. אולם מאימת שהחלו לנשב בחולות מדבר מצרים רוחות הדמוקרטייע החלו ארגוני הדת להרים ראשם ופתח לאחר זמןו ענף שלהם בישראל הקרוי חמאס. ולכן אל יתפלא האדם מדוע ממשלת הצדיק אל-פתח א-סיסי רודפת אותם ומסייעים את ישראל.

וזה ביאור משנת החמאס שאינו מגדיר עצמו כנציונליסטי, שלשיטתו היא שיטת האחים המוסלמים, אין לאומים ויש רק דת. וכל העולם כולו צריך להיות מדינה אחת של האסלאם עם חוקי תורת מוחמד ושריעה. ככתוב: "ומלכותו בכל משלה".

והנה בישראל החמאס נלחם מזה עשרות בשנים ומשתמש בסיסמאות נציונליסטיות, וצריך ביאור? ואנשי החמאס מבארים שאין הם באמת נציונליסטים שזה הרי כפירה, אלא שהם מגיני האסלאם במקום הקרוי היום פלסטין ובלשון עבר דרום אל-שאם. ולכן הם משתמשים בסיסמאות כעין נציונליסטיות וזה לא באמת כך, אלא סיסמאות של המקום הנקרא פלסטין. ואם כן מה מיוחד בישראל היא פלסטין לשיטתם?! והם עונים שסמקום הנקרא ישראל יש חזית או פרונטיר בלע"ז כנגד כופרים. וכן שישראל היא מקום הקדש (חרם) וקדשה לתמיד ולא רק לשעתה ולעתיד לבוא, והיא אדמת וואקף כבית כנסת. ואיך ייתכן לוותר ליהודים ציונים כופרים ולא מוסלמין כלל לשלוט בזה הקרקע הקדושה, וזהו חטא על פשע?! על כן מצוה לעשות מלחמה עד הימגר האויב הציוני!

שמעו דבריהן הרבה מן המחקרים ונמנו וגמרו הרבה חוקרים מתוכן שאי אפשר לעשות עמהם שלום. ודעת הרבי שליט"א שאפשר לעשות שלום שהרי התרבויות משתנות כמו שהטבעים משתנים.. ובזאת שהם מצהירים שאינם מסוגלים או מותרים לעשות שלום לפי האסלאם, זה כיוון שאין הם מפחדים מספיק. אולם בשעת פיקוח נפש או סבל גדול ימצאו תורה שבעל פה או סורה האומרת שמוחמד "נביאם" מרשה להציונים שלוט בזה אדמות הוואקף או אינו מצווה להלחם במסירות נפש גדולה, במקום צורך גדול.

מופת! נס! לרבי שלום – מעשה נשגב מזמן אופרציון עמוד ענן-וולקנזוילע

מעשה מופלא בהרבי שליט"א בזמן הקריג-אופרציון תשע"ד

הרבי שליט"א, ר' לייב אלקסאנדער הלוי בן ר' וולף הירש, הגיע לפגוש את מעריציו הרבים בארץ הקודש. ונפל העניין בזמן שעת הסכנה. ויום אחד בשעות הערב בזמן המלחמה, הרבי שליט"א, ר' לייב אלקסאנדער הלוי בן ר' וולף הירש, יצא להתפלל מעריב. אחרי המעריב הלך הרבי שליט"א מעט לטייל כדי לפוש מעט ולהודות להשי"ת על עולמו המופלא דברא לו. ויעש הרבי חשבון הנפש כאשר נהג לעשות כל יום לאחר המעריב.

ויהי פתאום רעש גדול כקול השופר. והרעש חזק וחלש לסירוגין כקול בצורת נחש. ובלשון יון קוראין לזה הקול המשונה סירנה. וזאת על שם מן שדה המפתה בני אדם ואחר מעשה העבירה הורגת אותם. ומין שדה זו דהוה מצוי בספרי היונים דכתבו על דברים דהוו לפי דעתם, דמיונם ומוחם שכיחי בארץ יון. ורעש זה נהוג אצל מדינות העולם כרעש מיוחד דהוי סימן לשעת הסכנה.

והלכה יש להן דמיד כשהאדם שומע זה הרעש מחויב הוא ללכת מתחת לאדמה לבית או חדר מיוחד ואנשי מדינה חשובים כשרי פוליטיקה וצבא הולכין לבניין מיוחד (והכל לפי החשיבות). ואם אינו יודע איה יש או דאין, יש לו לחבק או לנשק האדמה עליה הוא מהלך ולשכב בפישוט ידיים ורגליים. וזה סמל לבקשת האדם מן אמא האדמה שתציל את חייו וכן דהאדם נוצר מן האדמה וכך מרגיע עצמו דחוזר להיכן דהגיע. וזאת משום דהיום יש כישוף מיוחד דמסוגל לשלוח בגרמא ובשינוי, גשם מיוחד והוא משקל גדול של חתיכות מתכת חדות ואש מן השמים על מנת לפגוע בבני האדם. ויש אומרים דזה הברד דירד על המצרים במכת ברד ועל צבא סיסרא.

jews-london-shelter-e1408959454843

יהודים אשכנזים לומדים תורה בהמקלט

וישמע הרבי זה הקול המשונה וימלט אל עבר המקלט וזה מן מקום מתחת האדמה כזכור לעיל וקרוי מקלט דהוה כמו עיר מקלט להציל. וירץ הרבי חיש מהר, דהרי כתיבי: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם". ויהי הרבי מריץ את רגליו לכיוון המקלט ולפתע שם לב דהוא הולך להיתקע באשה. והרי ידוע דאסור להיתקע באישה ככתוב ביבמות הנתקע מראש הגג ואכמל"ע. ויפנה הרבי שליט"א לימין וזה מפני דכתיבי דכל פניותיך יהיו לימין וכן דהרבי שליט"א חייב להראות דאינו שמאלני מסכן ומסוכן אלא ימני גיבור. בכניסה להמקלט הרבי שליט"א שמע דהאזעקה הייתה אזעקת סרק ובשוגג נעשתה האזעקה בישראל. הלך וחזר להגיד במקום דכמעט נתקע באישה, לא עלינו, ברכת שעשה לי נס במקום זה.

וימצא הרבי שליט"א המקום, וירא דלא הייתה שם אישה כלל וזה הוה עמוד מברזל ועליו חוטין דכל הנוגע בהם יומת והקרויים אצל האנשים עמודי חשמל. ויאמר הרבי הברכה בקול גדול ובכוונה גדולה. והסביר הרבי שליט"א לאנשי הקהילה דלא די דלא נתקע באישה, אלא הקב"ה הפכה לעמוד חשמל. ולא די דרץ לחינם דהייתה אזעקת הסירנה שווא, אלא דהקב"ה עשה לו זאת כדי שיראה את שאר הניסים למען יוכל להראות לו דאוהבו. וזהו נס בתוך נס בתוך נס. גיוואלדיג.

smoke_above_gaza_2012

עמודים ענני עשן מהפצצות הצבא הישראלי בעזה