תגית: ישועה

 הגעלת הכלים במקהלות ישראל

סגולת הגעלת הכלים היא סגולה גדולה עד למאוד ולא רק עניין של כשרות הכלים וזהו דבר מפורסם המסוגל לישועה גדולה לעם ישראל. וגם היום דאין עניין להגעיל הכלים מכיוון דאין הם בולעים מפאת החידושים שעשו חכמי המתכת לפני שנים הרבה, עדיין נוהגין העם להגעיל את כליהם וזאת מפני המעשה הידוע.

695px-lotta_vid_fc3a4ltkc3b6k

הגעלת כלים

ומעשה ברבינו, רבי קלמן בן ר' גרונם הלוי אאוס נימאנדעסלאנד זי"ע דסבל מיד המציק והיה במרה שחורה זמנים הרבה בעקבות מציק מפורסם שר"י, ודאין העת ראויה לדבר ולכתוב עליו עכשיו, מפני צרות הפרנסה דנשתכחו בנו בגלל האשה הקדמונית.

והרבי פגשו בערב הפסח בהוואלד ותפסו בכוח רב וגדול והטביל אותו בהדוד נחושת הגדול מאוד כמו דהאישה והגר-ספחת צריכי לטבול. והמציק צעק בקול מר כשופר וכחמור, ופרפר ח"י רגעים כדג בלא מים ופסק מלהציק לרבי קדוש. ותבוא לרבי הישועה.

וזו זכות גדולה דה' יתברך עשה עימנו דנתן לנו הגעלת כלים ודכך יש לו להאדם או הרבי דרך המלך להפטר מן המציק בלא ד'הרשות' תוכל למצוא הראיות ולרדוף את הרבי הישר והצדיק או האדם הפשוט על מיתה משונה דאירעה לרשע המרושע.

ומני אז נוהגין נשות ישראל בנימאנדעסלאנד והגלילות דכשעושין ההגעלה בערב הפסח הם מתפללים לישועה ונותנין צדקה הרבה לרבי הקדוש דאותה שעה דנימאנדעסלאנד. ויש מהדרין וקונין לו מתנות ממלבושים עד מאכלים וכך סגולת הרבי ר' קלמן בן ר' גרונם הלוי נימאנדעסלאנד עומדת לזרעו וככתוב "ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם".

fahrkuche_4

עגלת הגעלת כלים המותאמת לילדים נוצרים