תגית: נוצרים

מהי גלות אדום? מתי החלה? ומיהם האדומים – התפיסה המקובלת אצל הישנים בארץ ישראל אינה נכונה כלל

כידוע כעת אנו בימי בין המצרים. הרבי שליט"א חזר על דברים שנוהגים לומר בקהילתנו שנים הרבה. וחשבנו שמצוה לפרסם להציבור כדי שיראו למי שלא מאנ"ש ויקיצו ישנים מתרדמתם.

והנה רבינו האבן עזרא אומר בבראשית פרק כ"ז מ':

"וישנים שלא הקיצו משנת האיוולת, יחשבו כי אנחנו בגלות אדום. ולא כן הדבר, רק אדום היה תחת יד יהודה, וכן כתוב: "ויפשע אדום מתחת יד יהודה" (מלכים ב ח, כב), גם יואב הכרית כל זכר באדום (מלכים א יא, טז). ובעבור שהיו תחת יד יהודה, שמחו ביום אידינו והיו אומרים לבבליים: "ערו ערו עד היסוד בה" (תהלים קלז, ז); ויותר היה קשה על ישראל החרפה שהיה אדום מחרף אותם, מרעתם. וכן טעם "שישי ושמחי בת אדום" (איכה ד, כא), גם כן "אל תשמח לבני יהודה" (עובדיה א, יב). גם בימי הורקנוס הזקן, שמם שומרי ירושלים, והכניסם בברית מילה. גם בימי אגריפס, כאשר נלכדה ירושלים, באו גדודי אדום לעזור ליהודה.

ורומי שהגלתנו היא מזרע כתים, וכן אמר המתרגם: "וצים מיד כתים" (במדבר כד, כד); והיא מלכות יון בעצמה, כאשר פירשתי בספר דניאל. גם כן יקראו היום אנשי מצרים ושבא וארץ עילם "ישמעאלים", ואין בהם מי שהוא מזרע ישמעאל כי אם מתי מעט".

עד כאן לשון האבן עזרא זצ"ל. ואולי ההסבר הפשוט הוא שכיון שהרומאים היו תרבות של חרב כמו שנאמר על עשיו 'על חרבך תחיה', וכן היו אוהבים צבע אדום אצל קלגסיהם. לפיכך קראום אדומים ובתחילה ידעו שזה לשון שאולה. ואחר כך הישנים כלשון, רבינו האבן עזרא ז"ל, שכחו וחשבו שזה הפשט שהרומאים הם אדום ממש. וכל האומר אחרת כופר בדברי רבותינו.

ויש הרוצים לומר שהאדומיים התנצרו וגם הרומאים על כן אנו בגלות אדום.

"ודע כי אנחנו סומכים על דעת רבותיו ז"ל וחושבים שאנו היום בגלות אדום ושאין לנו עמידה ממנה עד בא המשיח… ומקרא מלא אצלנו, ועלו מושיעים בהר ציון לשפט את הר עשו. ועיקר הכוונה בזה, כי האדומים היו הראשונים לטעות אחרי האיש שטען כי הוא המשיח, וטענו עליו גם אלוהות, ובאו ארץ אדום, ופשטה טעותם עד לרומא הקרובה להם… לכן תחשב רומי ואדום מלכות אחת, אף על פי שהן אומות שונות, בהיותם על דעה אחת. והתרגום כתב פקד עוונך בת אדום-רומי רשיעא דמתבני באיטליא, ומליא אוכלוסין מן בני אדום". ( רמב"ן ספר הגאולה א)

ויש להשיב להם שאותו הצלוב היה יהודי וכן ראשוני תלמידיו, אז אנו בפשטות בגלות עם ישראל. וכן הרומאים הפכו לנוצרים זמנים הרבה של כמה מאות שנים אחרי חורבן הבית, אם כן מה הגלות של אדום?

ויש מי שרצה לומר על פי דברי יוסף בן מתתיהו שאמר שהאדומיים עזרו להבריונים 'הפוחזין למלחמה' לקחת את ירושלים מאת המתונים. ובכך הם גרמו לחורבן העיר שהרי הבריונים שרפו אוצרות השמן, היין, העץ והתבואה ובכך סייעו לחורבן. אך מי שמרד היה יהודי, ואם כן אנו בגלות יהודים.

ואולי אפשר לראות את תחילת החורבן מעת הגעת הורדוס הרשע לשלטון על ישראל והוא היה בוודאי מזרע אדום. והוא סייע להרומאים לשלוט בעם ישראל ונתן להם בארץ ישראל יותר שליטה והם אנשי רומי על אף שאינם אדום ממשיכים את הגלות שלנו ואז זה המשיך לנוצרים שהמשיכו את הרומאים שהתנצרו. ולפיכך אפשר להגיד שזרע הפורענות התחיל מאדומיים ואולי אנו לכן בבחינת גלות אדום על אף שהעניין נעשה על ידי רומי. או שכבר אז היינו בגלות בארצינו תחת שלטון הורדוס האדומים. וזה למי שאומר שלא היה גר כלל ונחשב אדום או גם לשון שאולה כי היה מזרע אדום. והעניין דומה לשומרי התורה האדוקים החיים בארץ ישראל שגם אומרים שהם בגלות בארצינו תחת שלטון החופשיים.

וזה מה שמחנכים הציבור בנימאנדעסלאנד – אנו לא באמת בגלות אדום אלא כעין גלות אדום.

ואם ישאל ברנש מדוע זה חשוב להיות שונה מרבים וטובים בעם ישראל. התשובה בנימאנדעסלאנד שישנים הם לא רבים ואינם טובים.

זה חשוב כדי לשמר המחשבה הישרה שה' נתן לנו ולהיות אדם ער.

ויהי רצון שנזכה לסיום הגאולה, אמן.

מהנעשה בקבר דוד ובכותל המערבי – כתבנו לענייני תרבות

מעשיה ששמע כתבנו לענייני תרבות מאחד מאנשי הקהילה בירושלים.

"פעם לקחתי בן משפחה נכבד לקיר המערבי של הר הבית – הכוייסעל. אציין שהסיפור מוגש בשינויים מסיבות מובנות.

מתחביבי להיטמע בתיירים ולהיות כעין רואה ואינו נראה. הורדתי את כיפתי השחורה ברגע שיכולתי ועברתי לכיפה הלבנה של המקומות הקדושים.

עברנו דרך הר ציון ובקבר דוד המלך בדרך לכותל, כמה תיירים שאלו אותי: 'האם ניתן להיכנס לתוך החדר הקטן בקבר דוד?', אמרתי: 'בטח' ונכנסנו יחד. אחד החברים שקע בתפילה ארוכה ונפרד מאיתנו והאחרים התפללו קצרות.

סיפרתי להם שאני ישראלי דתי ויכול להסביר להם דברים פה על בית הכנסת וכד'. התברר שהם יהודים משיחיים אוהבי טראמפ המאמינים שהמושיע יבוא תוך עשר שנים, כי הנביא שלהם שניבא את בחירת טראמפ כך אמר. הם גם אמרו לי בהמשך השיחה עמם שהם רואים ברוב מוחלט של הנצרות סטייה.

לי הם נשמעו יהודים משיחיים פרוטסטנטים. הם מאמינים שהם יכולים לפרש את התנ"ך והם משתמשים בתנ"ך המלך ג"ימס. אולם הם סירבו להגיד שהם פרוטסטנטים. הם אמרו: 'אנו יהודים משיחיים, יש לנו אפילו רב יהודי משיחי'. מה שעושה להם טוב.

נזכרתי בטרנסים ואמרתי להם שאני טרנס אני שמאלני שכלוא בגוף של ימני. אני חתול שכלוא בגוף של אדם. אני מחשב שכלוא בגוף של בן אנוש. נאלצתי ללכת ונפרדנו בידידות.

המשכתי לכותל, קיבלתי הצעות רבות להניח תפילין, אמרתי שם לאיש שכבר הנחתי היום פעמיים. והוא נהיה נבוך. הוא שאל אותי מאיפה אני ומתברר שאנו מכירים ברמה מסוימת מכרים משותפים.

ישבתי בתוך המערה והמתנתי לתפילת מנחה, לא להפתעתי החזן לא ספר אותי למניין וחיכה לעוד אנשים. הוא היה בטוח שאני גוי אוכל בשר חזיר. הוא ממש התפלא כשקמתי בקדיש לקראת שמונה עשרה… היה נראה שהוא מרגיש טיפש ומסכן שסתם חיכה כמה דקות להגעת אדם נוסף, מדוע הוא לא פנה אלי לשאול?! מגיע לו…

וכל העניין עד עכשיו הוא הקדמה לקטע הבא.

ביציאה ניגש אלי אברך ליטאי הלבוש מודרני יחסית לאברכים שמגיעים לכותל בכובע וחליפה. מתברר שהוא איש קירוב. ושאל אותי אם אני רוצה שיעור ליד הבית. מאוד הופתעתי שהוא דיבר עימי בעברית, עד עכשיו כולם פנו אלי בדרכי באנגלית. אמרתי לעצמי מעניין למה. אולי הוא ראה אותי מתנועע או שהוא החליט להמר.

אמרתי לו, למה שיעור?

הוא התחיל להגיד לי שחשוב לארגן שיעור יהדות שיכניס תוכן בחיים וחיבור לעם ישראל וכד'. אמרתי לו בטח.

הוא שאל אותי איפה אני גר?

אנוכי: בית וגן.

פלוני: יש חילונים בבית וגן?

הוצאתי את הכיפה השחורה והחלפתי את לוחית הרישוי החברתית על הראש שלי. אמרתי לו בחיוך, אני אוהב להתחפש לתייר ולכן הייתה לי כיפה לבנה, למה לחרדים לא מגיע שיעור, מה עם קירוב קרובים?!

ניסיתי להאריך עימו בשיחה, שאלתי אותו מטעם איזה ארגון, הוא אמר 'לב לאחים'. ואז הוא ראה בחור חילוני שחום מאוד הלבוש כראפר אמריקני בשנות השמונים. והוא טס אליו בריצה לנסות לשכנע אותו להגיע לשיעור והפך את עצמו ל'לב לרחוקים' ו'מרחק הקרובים'.

רציתי להגיד לו מה עם שיעור מעניין לחרדשים? ואז הוא אולי היה עונה לי שחרדשים הם אבודים ושלא צריך לקרב אותם. אך הוא ברח לחילוני האמיתי ללא דברי פרידה וללא מתן הזדמנות להאריך בנושא. חבל מאוד."