ארכיון חודשי: מאי 2017

הכחשת השואה והכחשת ה' אצל הרבי שליט"א

על אף שלא מת יהודי-אחד✡ מן קהילת הקודש נימאנדעסלאנד ירושלים דאשכנז לא בההערשטער-קריג✙ ולא בצהווייטער-קריג卐, עדיין הרבי שליט"א נזקק לדבר מזה העניין של זה שיש ראיה שאין בורא לעולם מכיוון שמתו יהודים ככוכבי השמים לרוב במלחמה הנקראת מלחמת העולם השניה בדבר הנקרא שואה☠💀. ומנהג הרבי לעשות מהשואלים חוכא ואטלולא. ועל כן חובה על הקורא ליזהר בקריאת הדברים שמא לא יבין כוונתו של הרבי.


ומעשה באדם שאמר לרבי שליט"א שאינו מאמין בה' ואין ה'. וביאר את דבריו שהרי איה היה ה' בהשואה, כלומר, אם יש ה' הכיצד הוא נתן לזה העניין להיות, אם כך בהכרח דאין ה'?! ור"ל.

והרבי ענה לו בחיוך מלא שמחה: שזו לא קושיא כלל, שהרי אפשר לומר גם שה' נולד בהעולם לאחר השואה ולכן הוא לא הרשה להשואה להיות. והתפוצץ האדם כמו בליסטראה עם אבק שריפה ולעגו לו הקהל.

ושאל והקשה אותו האיש עוד את הרבי: הרי אתם אומרים שה' תמיד נמצא, אזי איך ה' לא היה בהשואה?

והשיב לו הרבי: שאם אדם אומר איה היה ה'? ואומר שמכיוון שלא ידעינן איה מקומו בהכרח שאינו קיים, אזי אפשר לומר שה' נולד לאחר המלחמה, ובזמן המלחמה לא היה קיים, ועל כן אין שאלה. [וזה כמו הרבנית, ששאלה הרבנית את הרבי: מה התירוץ להקשה וענה הרבי: תמתיני קמעה. ואח"כ שאלתהו שוב. וכעת ענה הרבי: כבר לא קשה…] ואסמכתא לדבר כשהאדם שואל איה יש ה', יש היכי תימצי שאין ה'. ומאידך הוא שואל איה הוא היה בזמן עבר, מכלל שלכל הפחות קיים העידנא. וזו שאלה קשה בלוגיקע אם אפשר להביא ראיה ממשפט של האדם לגבי דבר כראיה לקיום של דבר, שהרי שמא הוא כן קיים במשפט בלבד. ועל כן הרבי אמר שזה אסמכתא.

והוסיף הרבי תוך כדי שצחק לו: שאפשר לומר גם שלא היתה שואה כלל ועל כן הוא מכחיש השואה. וזה פשוט, שהרי איה היתה השואה אצל ה'?! בהכרח שלא היתה שואה. ולא זו אף זו, אלא שאם לא היה ה' בהשואה והוא ברא את העולם והשואה לכאורה נעשתה בתוך העולם, בהכרח שאין שואה, שהרי אין ה' שיעשה עולם ששם תהיה שואה. ופני האיש חפו והלך לו להטריף רבנים מקהילות אחרות.

וכך, כביכול, הרבי שליט"א הציל את ששת מיליוני האנשים המוזכרים במקדש יד-ושם ממיתה בהשואה.